Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Link Manager

Mô tả

WordPress plugin to create pretty and short link based on your site URL for external (or internal) ugly links
* Simple to use
* Button for TinyMce editor to add from available shortlinks
* Shortcode to show links with pagination , search and filter results

Cài đặt

=Manual=
1. Download the plugin as a ZIP file from this page by click on blue Download button.
2. In your WordPress admin click Plugin -> Add New -> Upload Plugin.
3. Upload the ZIP file.
4. Activate the plugin.
5. Plugin page link will appear in main menu.

=From dashboard=
1. In your WordPress admin click *Plugin -> Add New
2. Type WP Link Manager in search field
3. Click on blue Install button and wait to download plugin on your host
4. Click on activate button
5. Plugin page link will appear in main menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Link Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.0=
* the first version