Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-JPOST

Mô tả

1、抓取采集网站固定内容并保存到Wordpress中。
2、自动去除文章中的内链。
3、可以替换目标站关键词。
4、支持Linux的Cron,以及Windows的定时以实现自动采集功能。
网址:https://www.jiloc.com/go/wp-jpost

1.Crawl content and store into wordpress.
2.Auto remove all the content links.
3.Auto save the content images.
Website:https://www.jiloc.com/go/wp-jpost

Cài đặt

  1. 上传本插件到目录 /wp-content/plugins/
  2. 在 WordPress 插件面板激活 WP-JPost 插件
  3. 打开菜单 【仪表盘】>【设置】>【固定链接】,点击保存。是的仅需点击『保存』。相信我。
  4. 打开菜单【WP-JPost】开始使用插件

This section describes how to install the plugin and get it working.
1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
3. Navigate to Settings > Permalinks and save them. Yes, just click save. Trust me.
4. Navigate to Settings > Plugin Name screen to configure the plugin
5. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-JPOST” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp