Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IPUA – IP 属地和 User-Agent 插件

Mô tả

此插件提供一种简单的方式为你的 WordPress 网站提供作者 IP 属地及 User-Agent 展示,以符合中国的法律要求。
插件使用纯真 IP 库 或 腾讯位置服务(https://lbs.qq.com/location/),个人单日可免费查询 10000 次,企业单日免费 3000000 次。
Notice: This plugin uses the api from lbs.qq.com to work, privacy URI: https://lbs.qq.com/userAgreements/agreements/terms

Cài đặt

1.安装插件
2.设置插件
3.集成代码
4.Enjoy it

System Requirements

 • PHP >=5.6
 • WordPress >=4.9

Author

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IPUA – IP 属地和 User-Agent 插件” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“IPUA – IP 属地和 User-Agent 插件” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “IPUA – IP 属地和 User-Agent 插件” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.0.1

 • 修复版本号 Bug

2.0.0

 • 重构使用 Composer 管理依赖
 • 支持纯真 IP 数据库
 • 支持站点网络
 • 请注意调整命名空间

1.8.0

 • 修复插件页设置404

1.7.0

 • 新增一些UA格式
 • 调整PHP兼容到5.6
 • 兼容WordPress6.1.1
 • 命名空间重构,你需要对应修改你添加的代码

1.6.0

 • 修复文本域及国际化

1.5.0

 • 修改兼容的WordPress版本

1.4.0

 • 增强设置框架的安全性

1.3.0

 • 支持IPV6地址解析
 • 增强设置框架的安全性

1.2.0

 • 完善接口请求错误检测
 • 修复缓存时间设置为不缓存时报错的问题

1.1.0

 • 插件改名
 • 对传入的数据进行类型判断
 • 新增一种IP显示格式
 • 支持国际化

1.0.0

 • 初版发布