Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Helper

Mô tả

wp_helper have 4 distinct plugin.

  • posttype_helper
  • taxonomy_helper
  • attachment_helper
  • adminpage_helper

each provides additional features that allow you to simplify the development of new posttype, new taxonomies, new pages and menu administrator, etc.

Detailed list of additional function is coming soon

You must check if wp_helper is actived before active your plugin, with similar code : {{{

if (defined(‘WP_HELPER’)) {
// your code here } else { // if defined(WP_HELPER) add_action(‘admin_notices’, ‘myplugin_noframework_notice’); }

function myplugin_noframework_notice(){ global $pagenow; if ( $pagenow == ‘plugins.php’ ) { echo ‘

To activate this plugin you must install and activate WP HELPER plugin .

‘; } }

}}}

Cài đặt

install with standard procedure

Hỏi đáp

contact me for each questions…

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Helper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp