Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP File Version

Mô tả

This plugin is for file management system with files/document version control ability. It keeps the files in its separate directory. It allows all file types like image, doc, word, excel, pdf, audio, video, archive etc. but admin can manage allowed file types. File download access can be restricted/controlled by user roles. Unlimited file versions can be added. Custom File Icons can be added from the Icons setting page.

Use shortcode [wfv]

Ảnh màn hình

  • Manage all active files
  • Manage File versions
  • Manage File Icons
  • Manage Templates and styles
  • Manage file attachment in post screen

Cài đặt

  1. Unzip the “wp-file-version.zip” file in plugin directory and activate the plugin from plugins listing screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP File Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp