Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Figlet

Ảnh màn hình

  • WP Figlet in action on my home page

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  2. Go to the Plugins page and activate the plugin.
  3. Use the Options page to change your options

You can write ASCII text by using the [ascii] code in your posts. For example:

[ascii]WordPress rocks[/ascii]

You can supply font and smalltext parameters as well:

[ascii font=”straight.flf” smalltext=”for real!” ]WordPress rocks![/ascii]

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Figlet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp