Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Environment Label

Mô tả

WP Environment Label shows on the frontside and in admin panel small label in the right bottom corner of screen. You can define name over config variable ‘WP_ENVIRONMENT_LABEL’, alternative you can do it over settings section.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the WP Environment Label plugin to your blog, Activate it, then set in your wp-config.php:

define(‘WP_ENVIRONMENT_LABEL’, ‘YOUR_LABEL_NAME’);

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the WP Environment Label plugin to your blog, Activate it, then set in your wp-config.php:

define(‘WP_ENVIRONMENT_LABEL’, ‘YOUR_LABEL_NAME’);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Environment Label” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Release Date – 19.10.2017

  • Added contributor konradwww2
  • Added WordPress Version and PHP Version check
  • Label css style z-index increased to 9999999

1.0

Release Date – 12.10.2017

  • First public release