Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Easy Metrics

Mô tả

WP Easy Metrics allows you to quickly add Google Analytics tracking to your website by just adding your Google Analytics ID. Once added, pages are tracked directly to Google Analytics – easy and free.

You will need a Google Analytics 3 (Classic) tracking code for this plugin.

Cài đặt

Just add the plugin by uploading the zip or install it via the WordPress Plugin Directory.
Activate the plugin, then enter your Google Analytics ID
Sit back, relax and enjoy your hard work!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Easy Metrics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3 – 10 May 2021

  • Fixed version check

1.0.2 – 10 May 2021

  • Tested up to WP 5.7.1

1.0.1 – 8 Sept 2020

  • Tested up to WP 5.5.1

1.0.0 – 11 June 2020

  • Initial public release