Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-DuoShuo-Gravatar

Mô tả

WP-DuoShuo-Gravatar | YunFast

  • In China, the reason of Gravatar avatar can not be accessed is not the Gravatar site server unstable, it is the firewall problem, so the solution is to use the DuoShuo.com Gravatar avatar URL: “http://gravatar.duoshuo.com”.
  • 在国内(中国大陆), Gravatar 头像无法稳定访问的原因不是因为 Gravatar 网站服务器不稳定,而是国内防火墙的问题,解决的办法是替换成 “http://gravatar.duoshuo.com” 。
  • SVN Build Version: 1156728

Ảnh màn hình

  • Enable DuoShuo Gravatar URL. 启用 DuoShuo 头像URL。

Cài đặt

  1. Upload wp-duoshuo-gravatar folder to the /wp-content/plugins/ directory. 上传文件夹“wp-duoshuo-gravatar”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。

Hỏi đáp

插件失效请先确认是否有启用其他同类插件或者代码导致互相冲突。 邮箱:wokss@163.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-DuoShuo-Gravatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version. (首发版本).