Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Disable Attachment Pages

Mô tả

  • Redirects attachment pages to the parent post, or home page if no parent post exists.
  • Hides permalinks when editing/uploading attachments.
  • Disables ‘Link to’ option when inserting media to a post/page.

Cài đặt

Upload the WP Disable Attachment Pages plugin to your blog and Activate it.
That’s it!

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Disable Attachment Pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.1.0 (12/19/2018)

  • Removed ‘View attachment page’ link when viewing Attachment Details
  • Updated WordPress version compatibility

Version 1.1.0 (06/01/2018)

  • Added function to hide permalink from the Edit Media screen
  • Removed ‘Link to’ option when inserting media to a post/page

Version 1.0.0 (05/18/2018)

  • Initial release