Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Dailymotion Video Fetcher

Mô tả

Add widget to display any dailymotion user videos. Just set Dailymotion’s username and choose the number of videos you’d like to display and set other layout options.

Ảnh màn hình

  • Customizer view of the widget
  • How the widget displays with the theme TwentySixteen
  • How the widget displays with customization with the theme TwentySixteen
  • How the video popup show

Hỏi đáp

Can it be customisable ?

Yes there are somes filters that can help you get the output that you want :

the wst_dailymotion_fields filter, that let you filter the video fields to get from dailymotion.
Possible fields can be found here : https://developer.dailymotion.com/documentation#video-fields

Example :

function wst_dailymotion_fields( $fields ){

    array_push($fields, 'duration_formatted');

    return $fields;
}
add_filter( 'wst_dailymotion_fields', 'wst_dailymotion_fields' );

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I've downloaded this plugin and use it with of wordpress 4.4, it's going well in my theme. good job wpdigger
3 Tháng Chín, 2016
I appreciate this awesome plugin. Nice work wpdigger.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Dailymotion Video Fetcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1

  • First version of the plugin