Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Currency Exchange Rate

Mô tả

WP Currency Exchange Rate allows you to have currency exchange rate functionality in your site. It fetches the latest exchange rates and gives you the rates.

Ảnh màn hình

  • Dashboard settings.
  • Front end display.

Cài đặt

  1. Upload the WP Currency Exchange RAte plugin to your blog. Active it and then you are done.
  2. Copy [wpcer] to display the rates in widgets, post or pages.
  3. Copy <?php echo do_shortcode( '[wpcer]' ); ?> to use in your templates.

Hỏi đáp

How do I used it in the PHP code?

You can use <?php echo do_shortcode( '[wpcer]' ); ?> in your php code.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Currency Exchange Rate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Released v1.0.0