Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Conditional Themes

Mô tả

Conditional Themes is an API to switch the themes on certain conditions.

Usage

Write an another plugin file and use the Conditional Themes API as the example below:

add_action('plugins_loaded', 'my_conditional_themes_setup', 100);

function my_conditional_themes_setup()
{
  // Switch to Twenty Eleven theme if the visitor use Internet Explorer.
  Conditional_Themes_Manager::register('twentyeleven', function() {
    global $is_IE;
    return (bool) $is_IE;
  });

  // Switch to Twenty Thirteen theme if the user has administrator role.
  Conditional_Themes_Manager::register('twentythirteen', function() {
    return current_user_can('administrator');
  });

  // Switch to a custom theme if the visitor use a mobile device.
  Conditional_Themes_Manager::register('mobile', 'wp_is_mobile');
}

Another example, With enabling persistent mode.

add_action('plugins_loaded', 'my_conditional_themes_setup', 100);

function my_conditional_themes_setup()
{
  // Enable the switcher persistent mode.
  Conditional_Themes_Manager::set_option('persistent', true);

  // Switch to Twenty Sixteen theme when we being on 2016.
  Conditional_Themes_Manager::register('twentysixteen', function() {
    return (date('Y') == 2016);
  });

  // Switch to Twenty Fifteen theme when the site reaches 500 post.
  Conditional_Themes_Manager::register('twentyfifteen', function() {
    return ((int) wp_count_posts() > 500);
  });
}

Note: You can use Code Snippets plugin to add the code snippets to your site.

Contributing

Developers can contribute to the source code on the Github Repository.

Cài đặt

 1. Upload and install the plugin
 2. Use the plugin API to powerful your project.

Đánh giá

6 Tháng Mười Hai, 2018
Petit plugin très sympa pour programmer des changements de thème à l'avance. Pour moi changement de thème pour Noël
Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Conditional Themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

 • Better code style formatting.

0.4

 • Fix updating switched theme sidebars widgets bug, props @Offereins.
 • Better classes and code organization.

0.4

 • Fix the switched theme sidebars widgets bug, props @joyously.
 • Better functions names and code organization.

0.3

 • Add a new feature allow to switch the themes persistently.
 • Improve the performance by excluding the original theme from being switched.

0.2

 • Cleaner code and minor fixes.

0.1

 • The Initial version.