Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Complete SiteMap

Mô tả

With “WP Complete SiteMap” you can create a page with a sitemap. You can select post types you want to show and if you want show post types by categories. You can use the default shortcode [wcs] or go to settings for have complete shortcode.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Complete SiteMap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=0.6=
Fix bug

=0.5=
Fix bug from WordPress’s SVN repro

=0.4=
* Remove var_dump function

=0.3=
* Add option to exclude posts
* Correction : bug with the tag

=0.2=
* Add option to exclude pages