Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Chinese-Optimize

Mô tả

WP-Chinese-Optimize基础版主要提供WP系统优化,后期会加入SEO优化,云存储文件上传,数据库优化等

Features

 • 去掉WordPress前台后台google字体
 • 移除顶部管理菜单WordPress logo
 • 移除前端页面 meta里 WordPress版本信息
 • 移除开放接口RSD和wlwmanifest
 • 禁用WordPress的auto-embeds
 • 关闭日志自动修订,自动保存草稿的功能
 • 关闭WordPress 的XML-RPC离线发布功能
 • 阿里云,腾讯云云存储上传(开发中)
 • 数据库优化(开发中)
 • SEO优化(开发中)

GitHub:

 • Project url in GitHub

Donation:

 • If this plugin really benefits you, give me a high praise, or recommend the plug-in to your friends

Support Mail:

 • Mailbox: jeff@xunhuweb.com

Remove plugin

 1. Deactivate plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 2. Delete plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Chinese-Optimize” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • [Added] Initial Version.