Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP C5 Exporter

Mô tả

You can export a file of your blog’s content in order to import it into your concrete5 site. The export file will be an XML file format called concrete5 CIF (content import format).

You can also download files of your blog in order to import these into your concrete5 site.

Currently this plugin is a beta release. All contributions are welcome on GitHub.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP C5 Exporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp