Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Blog Posts

Mô tả

WP Blog Posts plugin ability to display blog posts with title, short description, date, etc… to our website. An easy way to use the plugin.

You can use the [wp_blog_posts] shortcode and after that, the blog section will be shown automatically on the front side.

Awesome features

 • Display the latest blog post.
 • Display the blog post by category ID.
 • Set the blog post limit to show in section.
 • Set the blog post column to show in section.
 • Use the same shortcode multiple times on the same page.

Shortcodes

 • Latest : [wp_blog_posts] – Show the latest blog post.
 • Category : [wp_blog_posts cat=”category_id”] – Show the blog post by category ID.
 • Column : [wp_blog_posts column=”3″] – Set the column to show in section.
 • Limit : [wp_blog_posts limit=”3″] – Set the limit to show in section.
 • Complete shortcode example:
  [wp_blog_posts limit=”3″ column=”3″ cat=”category_id”]

Ảnh màn hình

 • Blog Post Section
 • Setting page

Cài đặt

 • Install using the WordPress Plugin installer, or Extract the zip file and drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation
 • Activate the plugin through the “Plugins” administration page in WordPress
 • Go to Settings > WP Blog Posts

Hỏi đáp

1) How to display the latest blog post?

 • Use the [wp_blog_posts] shortcode.

2) How to display blog post by category ID?

 • Use the [wp_blog_posts cat=”category_id”].

3) How to set the column to show in section?

 • Use the [wp_blog_posts column=”3″] shortcode.

4) How to set the limit to show in section?

 • Use the [wp_blog_posts limit=”3″] shortcode.

Đánh giá

7 Tháng Bảy, 2020 1 reply
Simple and strong. 100% recommendable. Thank you very much for such a great Plugin!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Blog Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 22/03/2020

 • Initial Release

1.0.1 – 21/11/2020

 • Fix Minor bugs.

1.0.2 – 01/08/2021

 • Fix Minor bugs.