Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP BasketJs

Mô tả

This plugin use BasketJs to cache all your javascript file to browser’s localstorage for faster caching.

Your can readmore about BasketJs at here : BasketJs

For developer, you can contribute to this plugin by fork and make pr on github : BasketJs on github

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP BasketJs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • init the first version