Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP百度翻译插件

Mô tả

WP百度翻译插件是一款基于百度翻译开放平台开发的WordPress文章标题及文章内容即时翻译工具,支持多种语言之间互译。

(1)支持配置百度翻译开放平台API接口;
(2)支持选择翻译语言和目标语言;
(3)提供即时免费的多语种文本翻译和网页翻译服务,支持中、英、日、韩、泰、法、西、德等28种热门语言互译,覆盖756个翻译方向。
(4)支持翻译文章标题及文章内容;
(5)支持保留原文及替换原文两种翻译模式。

注:
*该插件在使用即时翻译时依赖于百度翻译开放平台第三方作为服务;
*百度翻译开放平台官方链接地址为:http://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index
*使用百度翻译开放平台服务需遵循该服务的使用条款和隐私政策

Notes

WP百度翻译插件是目前WordPress插件市场中目前最先进的文章标题及内容翻译插件,支持中、英、日、韩、泰、法、西、德等28种热门语言互译。

除了百度搜索推送管理插件外,目前我们还开发了以下WordPress插件:

致谢!

Wbolt Team

Ảnh màn hình

  • 翻译插件翻译选项设置界面截图.
  • 翻译插件目标语言和原文语言选择界面截图.

Cài đặt

FTP安装
1. 上传 WP BAIDU FANYI 插件压缩包目录到 /wp-content/plugins/目录.
2. 在 WordPress 插件面板启用 WP BAIDU FANYI 插件.

仪表盘安装
1. 进入WordPress仪表盘,点击“插件-安装插件”:
关键词搜索“WP百度翻译插件”,找搜索结果中找到“WP百度翻译插件”插件,点击“现在安装”;
或者,如已经下载插件压缩包,则点击“上传插件”-选择“WP BAIDU FANYI”插件压缩包,点击“现在安装”
2. 安装完毕后,点击启用 WP百度翻译插件 插件.

Hỏi đáp

翻译插件支持多少种语言?

通用翻译API支持28种语言互译,覆盖中、英、日、韩、西、法、泰、阿、俄、葡、德、意、荷、芬、丹等;支持28种语言的语种检测。

翻译插件是否有翻译次数限制?

翻译插件使用的是百度翻译开放平台的API接口,目前每月翻译字符数低于200万,享免费服务;超过200万字符,按照49元人民币/百万字符支付当月超出部分字符量费用。免费翻译的字符数对于大部分站长来说,是足够的。

翻译插件翻译文章及标题时报错。

翻译插件执行翻译任务时报错,请参考百度翻译开放平台的错误码解释。

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP百度翻译插件” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • 新增百度翻译开放平台APP ID和密钥配置功能;
  • 新增百度翻译多语种互译选择功能;
  • 新增文章标题及内容即时翻译功能;
  • 新增百度翻译保留原文和替换原文两种翻译模式。