Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Backup Manager

Mô tả

Create a website backup in just one click. Really easy wordpress backup and migration solution.

  • Quick backup: core files and database
  • Automatic backups
  • Easy migration option
  • Scheduled backups
  • Database backup

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Backup Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp