Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp auto top

Mô tả

▶ 可选择靠右模式和靠左模式。
▶ 有30种默认颜色搭配你可以选择,或者自己做好图片放到img文件夹下后台设置启用即可。
如有问题请联系:
https://overtrue.me

Cài đặt

1.您的博客后台选择 “插件” ->”安装插件” ->搜索框里输入”wp auto top” -> 安装 ->启用 即可
2.下载本插件,解压上传插件到wordpress的/wp-content/plugins/目录;
3.进入控制板启用插件;
4.进入”设置” > “Wp Auto Top”

Hỏi đáp

Installation Instructions

1.您的博客后台选择 “插件” ->”安装插件” ->搜索框里输入”wp auto top” -> 安装 ->启用 即可
2.下载本插件,解压上传插件到wordpress的/wp-content/plugins/目录;
3.进入控制板启用插件;
4.进入”设置” > “Wp Auto Top”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp auto top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp