Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Auto-Publish

Mô tả

Save all the posts that you plan to publish as a draft and make some settings, then Update and Start.
将所有要计划发布的文章存为草稿,并进行按提示设定,然后 更新执行计划 系统即可按计划运行;
1、可以指定计划任务的开始时间,发布时间间隔,发布数量,
2、可选择按ID升序或随机发布草稿文章。
3、可设置任务的重复间隔(天,小时或周)

Ảnh màn hình

 • PluginUI
 • 插件使用界面

Cài đặt

 1. WP-Auto-Publish folder to the plugins directory in your WordPress installation.
 2. Activate the plugin.
 3. Navigate to the “Auto Publish” Menu.
 4. 将下载的文件解压缩,然后将wp-auto-publish文件夹 上传到 /wp-content/plugins/目录
  2.在插件后台启用
  3.然后在后台管理菜单,点选 ”批量定时发布“菜单即可使用

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. WP-Auto-Publish folder to the plugins directory in your WordPress installation.
 2. Activate the plugin.
 3. Navigate to the “Auto Publish” Menu.
 4. 将下载的文件解压缩,然后将wp-auto-publish文件夹 上传到 /wp-content/plugins/目录
  2.在插件后台启用
  3.然后在后台管理菜单,点选 ”批量定时发布“菜单即可使用

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Auto-Publish” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp