Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPArtists

Ảnh màn hình

  • Music in admin
  • Artists Listing
  • Music widget

Cài đặt

There are two ways to upload a plugin;

1) Upload By FTP: Login your hosting space via an FTP software and upload the plugin folder wpartist into wp-content/plugins/ under your wordpress installation. Once you’ve uploaded the plugin you can open Open WordPress Admin ? Plugins ? Installed Plugins page and activate the plugin from lthe ist.

2) Upload By WordPress Admin:

Open WordPress Admin -> Plugins -> Add New
Choose Upload tab
Locate the wpartist.zip zipped file and hit install now button
Open WordPress Admin -> Plugins -> Installed Plugins and activate the plugin from list.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPArtists” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp