Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Admin Bar : new tab (PP)

Mô tả

Clicking on a menu in the admin bar, Browser will open link in new tab.
(Backend Only)

Ảnh màn hình

  • WP Admin Bar : new tab
  • WOWWWW!

Cài đặt

  1. Open wp-content/plugins Folder
  2. Put: Folder: wp-adminbar-new-tab
  3. Activate WP Admin Bar : new tab Plugin
  4. Test Click menubar.

Hỏi đáp

Plugin Home [Plugin Homepage] (http://www.preukson.com)
Thanks (http://sme2web.com)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Admin Bar : new tab (PP)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0

  • NEW: Initial Release