Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

World Prayer Time

Mô tả

World Prayer Time show prayer time of all world countries and cities. you can place short code [WorldPrayerTime] at any pages and posts.

Major Features in World Prayer Time:

  • All Countries.
  • All Cities of any countries.
  • Support all Schools (Muslim World League (MWL), University of Islamic Sciences Karachi, Shia Ithna-Ashari, Islamic Society of North America (ISNA), Umm al-Qura Makkah, Egyptian General Authority of Survey, Institute of Geophysics, University of Tehran)

Requirements:

Upload the World Prayer Time plugin to your Website and Activate it, and place short code at any pages, post and
also custom pages [WorldPrayerTime]
and also enabled your php_openssl extension.

APIs

Get Country : http://www.geognos.com/api/en/countries/info/all.json
Get State : https://restcountries.eu/rest/v1/name/
Get City : https://raw.githubusercontent.com/David-Haim/CountriesToCitiesJSON/master/countriesToCities.json
Get Namaz Timing : http://api.aladhan.com

Ảnh màn hình

  • Activate World Prayer Time Plugin and Click on World Prayer Times Link Select Your Country, School, and add Block Title.

  • Add [WorldPrayerTime] Shortcode in your any page or Post and publish this post or page.

  • Go to view this page or post.

Cài đặt

Upload the World Prayer Time plugin to your Website and Activate it, and place short code at any pages, post and
also custom pages [WorldPrayerTime]
and also enabled your php_openssl extension.

Đánh giá

28 Tháng Một, 2019
very good, please improve it more. Thanks for making this plugin
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“World Prayer Time” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp