Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Tencent Microblog

Mô tả

显示腾讯微博发言的插件,从官方处获得时间轴,安全可靠。采用了缓存机制,可自定义刷新时间,不占用站点加载速度。可以在[外观]–[小工具]中调用,也可以在任意位置使用<?php display_tencent('number=5'); ?> 调用。

Ảnh màn hình

  • 使用侧边栏[小工具]调用的效果
  • 后台截图

Cài đặt

  1. 上传 wordpress-tencent-microblog插件到 /wp-content/plugins/ 目录
  2. 在Wordpress后台控制面板”插件(Plugins)”菜单下激活”wordpress-tencent-microblog”
  3. 在Wordpress后台控制面板”外观(Appearance)->小工具(Widgets)”下使用腾讯微博
  4. 首次点击”OAuth认证授权”

Hỏi đáp

我不想在侧边栏调用,而是在任意位置可以么?怎么做?

可以!需要激活插件后,在任意位置使用<?php display_tencent('username=Weibo_ID&number=5'); ?>调用即可,只需要修改Weibo_ID 为你的腾讯微博帐号,5是你想要展示的条数。

使用之前必须先OAuth认证登录吗?

是的,目前采用官方OAuth1.0

如果我的HOST不支持copy()函数怎么办?

可以去除缓存功能,直接抓取API即可,参见 使用说明

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Tencent Microblog” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V 1.1.2

*使用OAuth授权获取数据
*添加后台设置页面

V 1.1.1

*更新了使用方法和获取Sign值的教程图
*添加了插件页面banner图

V 1.1.0

*使用腾讯微博官方提供的 RSS/JSON 接口获取数据,安全快速。

V 1.0.9

*使用Oauth认证得到API来获取信息
*修改少许代码兼容新版API
*重新使用 http://q.hzlzh.com/为API

V 1.0.7

*增加了对copy(),file_get_contents等函数的验证,在网站主机不支持饿情况下,会提示原因。
*新增加了一个判断更新的因素,当抓取文件为空时,从新抓取。
*增加了file()函数抓取方式
*去掉手动注释部分
*原API 地址 http://q.hzlzh.com/重新可用!

V 1.0.5

*修改了几个重要的注释
*提供了WIN主机无法使用copy()函数的解决方案注释
*修改了一些细节

V 1.0.3

*现在支持 1至10 条的发言调用
*修复了有实名认证的用户的显示错误BUG
*加入了 CSS 样式,预留自定义接口

V 1.0.0

*在Wordpress中同步显示腾讯微博中的发言
*无需登录,采取民间API,安全可靠
*由于使用缓存,本插件目录需要有写入权限
*目前调取显示数量为1条,更多需要API的支持,尽在下一个版本