Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Restrictions

Mô tả

WordPress Restrictions allows you to set restrictions on when and what content can be edited/deleted on your WordPress Install.

Supported Features:

  • Options to set a timeframe (in days) when editors / authors can delete or edit posts.
  • Options to set a timeframe (in days) when editors can delete or edit pages.
  • Options to exclude certain Users, Posts, and Pages from restrictions set within WordPress Restrictions.
  • Options to set a limit on the number of posts an author / edit may make each day.

Official Documentations can be found at WordPress Restrictions.

Cài đặt

Installation instructions can be found in the Documentations

Hỏi đáp

Frequently Asked Questions (FAQ) can be found in the Documentations

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Restrictions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

See Sonic Edges for the Changelong.