Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Phpbb Last Topics

Mô tả

Plugin used to display the most recent topics of your phpBB forum(it works with phpbb 2.* and also phpbb 3.*)
You can set the number of topics to display, wrap long words or exclude a category of the forum.
Plugin Homepage

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Phpbb Last Topics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp