Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Gzip Compression

Mô tả

Enables gzip-compression if the visitor’s browser can handle it. This will speed up your WordPress website drastically and reduces bandwidth usage as well. Uses the PHP ob_gzhandler() callback.

Cài đặt

Installing this plugin is quick and easy:

  1. Download the WordPress Gzip Compression plugin.
  2. Extract the ZIP archive on your computer to get the ezgz folder.
  3. Upload the ezgz folder to your wp-content/plugins directory.
  4. Activate the plugin on your ‘Plugins’ page in the WordPress dashboard.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installing this plugin is quick and easy:

  1. Download the WordPress Gzip Compression plugin.
  2. Extract the ZIP archive on your computer to get the ezgz folder.
  3. Upload the ezgz folder to your wp-content/plugins directory.
  4. Activate the plugin on your ‘Plugins’ page in the WordPress dashboard.
Will it speed up my WordPress website?

Yes, absolutely. The gzip handler compresses output before it is sent to the user’s browser so the user downloads less data and the browser then processes the compressed data.

What type of compression does it use?

It uses the PHP ob_gzhandler() callback to compress output.

Đánh giá

21 Tháng Mười Hai, 2016
Stop my website working and found error 500, i think all good comments are fake and updated by author side.
Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Gzip Compression” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release of the WordPress Gzip Compression plugin