Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooPay – PayGate

Mô tả

Tiếng Anh

This is a WooCommerce payment gateway for PayGate.

You can register for a Merchant ID here.

Payment methods with supported currencies:

 • Credit Card (issued inside South Korea): KRW, USD
 • International Credit Card: USD
 • Account Transfer: KRW
 • Virtual Bank: KRW
 • Mobile Payment: KRW
 • OpenPay: KRW
 • Alipay: USD, CNY
 • Chinapay: USD, CNY
 • Tenpay: USD, CNY

For more information, please visit http://www.planet8.co/

Need a hosting service? Try the WordPress exclusive PIUP hosting service with no PG registration fee. http://www.piup.kr/

Visit https://wordpress.org/plugins/wooshipping-postcode-kr/ to download the Korean postal code search form.

Korean (한글)

우커머스에서 사용 가능한 페이게이트 결제 게이트웨이 입니다.

페이게이트 PG 서비스 신청서는 여기를 눌러주세요.

결제 수단별 지원 통화:

 • 신용카드 (국내발급): KRW, USD
 • 신용카드 (해외발급): USD
 • 계좌이체: KRW
 • 가상계좌: KRW
 • 휴대폰 소액결제: KRW
 • 오픈페이: KRW
 • 알리페이: USD, CNY
 • 차이나페이: USD, CNY
 • 텐페이: USD, CNY

더 많은 정보를 원하시면 http://www.planet8.co/ 를 방문해 주세요.

호스팅 서비스를 찾으시나요? PG 가입비가 무료인 WordPress 전용 PIUP 호스팅을 이용해 보세요! http://www.piup.kr/

우편번호 검색 플러그인은 https://wordpress.org/plugins/wooshipping-postcode-kr/ 를 방문해 주세요.

Ảnh màn hình

 • This is the admin options screen. You can change various options here.

 • This is the payment window for PayGate.

Cài đặt

Tiếng Anh

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woopay-paygate directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly. Make sure that all the files your plugin directory has at least 755 permission if uploaded directly.

Korean (한글)

 1. 플러그인을 /wp-content/plugins/woopay-paygate 디렉토리에 직접 업로드를 하시거나, WordPress 플러그인 화면에서 직접 설치를 하실 수 있습니다. 만약 직접 업로드를 하셨다면, 플러그인 디렉토리에 있는 모든 파일이 최소 755 권한을 갖고 있는지 확인 해주세요.

Hỏi đáp

Tiếng Anh
Korean (한글)

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooPay – PayGate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Tiếng Anh

1.1.4

 • Bug fix for WooShipping method inactive

1.1.3

 • Bug fix for settings page not showing on some nginx servers

1.1.2

 • Bug fix for checking Merchant ID

1.1.1

 • Bug fix for JSON call

1.1.0

 • Bug fix with some point plugins
 • Added e-mail support for ‘Awaiting Payment’
 • Removed ‘Add Virtual Bank Information’ option
 • Added check for Virtual Bank orders for automatic cancel

1.0.0

 • First version

Korean (한글)

1.1.4

 • WooShipping 비활성화 기능 버그 수정

1.1.3

 • nginx 서버 환경에서 간헐적 환경설정 창이 보이지 않던 버그 수정

1.1.2

 • 머천트 아이디 버그 수정

1.1.1

 • JSON 호출시 생기는 버그 수정

1.1.0

 • 몇 포인트 플러그인과 생기는 충돌 수정
 • ‘입금 대기중’을 위한 이메일 제공
 • ‘가상계좌 정보 추가’ 옵션 제거
 • 입금 예정일이 지난 경우, 자동으로 주문 취소기능 적용

1.0.0

 • 첫 버전