Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Teams

Mô tả

This plugin enables shop administrators to create teams that buyers can associate their orders with in order to stage fundraising competitions.

Ảnh màn hình

  • The WooCommerce Teams Configuration Interface
  • These fields are added at checkout for customers to select their team.
  • Use the short-code [wooteams-scoreboard] to render a bar graph comparing the different teams.

Cài đặt

This plugin requires WooCommerce.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Teams” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp