Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Chinese Style

Mô tả

让WooCommerce更适合中国人使用!

结账页面优化

两种简化了的WooCommerce结账/结算页面表单模式可供选择;

省份选择栏中的选择省份显示文本

去除了WooCommerce自带的那种拼音加汉字文本中的拼音。

顾客可以选择国内常用的物流方式

当你在网站后台–>WooCommerce–>”设置”子菜单对应页面–>”结算”选项卡对应页面的启用了物流方式选择栏的显示时,顾客可以从选择栏中选择国内常见的物流方式,顾客选定的物流方式将会出现在网站后台WooCommerce订单详情页面右侧上方,并会同时显示在发给网站管理员和顾客的邮件中。

自定义结账页面表单项的CSS

预留有让你输入你自定义结账页面表单项CSS class的输入栏。

建议与疑问

请到WooCommerce Chinese Style主页留言,或者发邮件给suifengtec AT qq.com

Cài đặt

上传与启用

像安装其它插件那样上传并启用WooCommerce Chinese Style;

设置

依次点击:网站后台左侧的WooCommerce下的子菜单”设置”–>”结算”选项卡–>该页面上方点击”结算选项”,在该页面,你会看到相应设置项,截图见WooCommerce Chinese Style主页

Hỏi đáp

如果你有任何疑问,请到WooCommerce Chinese Style主页留言。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Chinese Style” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release