Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo reviews for Google

Mô tả

A Plugin to activate Google Customer Reviews in your Woocommerce store.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Activate Google Customer Reviews in your Merchant center.
  2. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Navigate to ‘Woocommerce’ -> ‘Woo reviews for Google’ and enter your merchant id and delivery time.

Đánh giá

14 Tháng Một, 2020
this plugin doesn't work and it doesn't have all the options. Wasted my time. I ended up getting the official Woocommerce Google Merchant Center Customer Reviews plugin directly from woocommerce marketplace.
3 Tháng Năm, 2017
This plugin doesn´t work with woocommerce 3.0 and no reply from the author! Very, very bad!
7 Tháng Hai, 2017
Easy and straight forward. What I miss (if I can make a wish): Add options for delivery date for each weekday Mo > before XXh > delivery > Xdays --- Option to overwrite language settings for the badge: The web browsers language setting is the default when not set Option: set language manually --- Add Position settings for the badge currently it uses the defaulting BOTTOM_RIGHT Option: Bottom left
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo reviews for Google” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial load of the plugin.