Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Product Variations Popup

Mô tả

Features of Plugin

  • Allows user to select product variations in a popup.
  • Option for the admin to display product title in the popup.
  • Option for the admin to display product price range in popup.

The plugin also provides basic styling of the popup. If you want to style it according to your theme, you can do so by using your theme’s CSS file.

Cài đặt

  1. Download the plugin file to your computer and unzip it
  2. Using an FTP program, or your hosting control panel, upload the unzipped plugin folder to your WordPress installations wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin from the Plugins menu within the WordPress admin.
  4. The plugin will add a sub-menu “Variations Popup Settings” in the Woocommerce section of the admin panel.
  5. By default the popop is enabled. If you want to disable the popup OR enable / disable other options, you can do so on the plugin settings page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Product Variations Popup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp