Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Private Product

Mô tả

Woo Private Product can make your products private to specific users who have an account in your Woocommerce Store. Other users won’t be able to see the product anywhere in your site neither buy them.

Ảnh màn hình

  • Product edit page.

Cài đặt

Just install the plugin by the “Plugins” menu > Add New. There is no need for configuration.

Hỏi đáp

Where can i select the users who have access to a product?
R: On the product edit screen, you will see a custom section under the “price” field, there you can select multiple users.

Đánh giá

14 Tháng Một, 2019
It delivers what it promises
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Private Product” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp