Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo Delivery Rider Management

Mô tả

This plugin allows to create riders and assign them to orders. It manages riders for woocommerce order deliveries.

Ảnh màn hình

  • Create rider
  • Select rider

Cài đặt

  1. Install plugin by searching or uploading its zip.
  2. Activate plugin
  3. Go to Users->Add New, from wordpress main left menu
  4. Create a rider (user) and select ‘Rider’ from Role drop down
  5. Edit any WooCommerce order and Select Rider from the options in right side and then save order

Note: You must have WooCommerce activated before using this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo Delivery Rider Management” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp