Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo CMP Flash Video Player

Mô tả

This plugin provide a shortcode to create player. You can change skins through shortcode and players with different appearance can be created anywhere of your site.这个插件让你可以以短代码方式调用并创建一个flash播放器,并内置多种自定义皮肤外观。

Ảnh màn hình

 • Player in action

Cài đặt

 1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use shortcode in your posts/pages
 • Base structure of shortcode (these parameters must be set with value):
  [woocmp preview=”” video=”” duration=””]

 • Full option shortcode:
  [woocmp preview=”” video=”” duration=”” width=”” height=”” skin=”” fullscreen=”” autostart=”” plugin=”” wmode=””]

Example:
[woocmp preview=”http://www.softrial.info/attachments/cover.jpg” video=”http://www.softrial.info/attachments/video.mp4″ duration=”30″ width=”600″ height=”400″ fullscreen=”true” autostart=”false” skin=”10″ plugin=”sharing.swf”]

Hỏi đáp

What’s this player? 关于播放器

this plugin helps you create player via shortcode and the player is developed from CMP which is an open flash player.这个插件帮助你以短代码方式创建一个播放器,播放器是以开源cmp播放器为基础的。

What’s the skin? 播放器皮肤

the skins offer different apperance of players for viewers,the value of skin parameter is from 1-20, and 1-13 are video player skins while 14-20 are audio player skins.插件提供了20种皮肤,皮肤ID 1-13是为视频设计,14-20是为音频设计,当然你也可以用视频皮肤作为音频界面。

what,s the wmode? wmode参数介绍

wmode is window mode ,there are three kinds of wmode value:window(default) opaque transparent. To create video player, i recommend to use window; to create audio player or black background goes against appearance, transparent is recommended.wmode就是窗口模式,有三种参数,window(默认) opaque transparent,如果创建视频播放器,推荐默认值,如果音频播放器,特别是发现背景有黑边,推荐transparent。

plugin module

now only one module is offered ,you can use ‘plugin=’sharing.swf” to enable the sharing module. 插件提供了一个分享组件,在短代码中加入plugin=’sharing.swf来调用,适合中国用户。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo CMP Flash Video Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Repair one install error; Add social sharing module

1.0

 • Start the work…