Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wixiweb FirePHP Queries

Mô tả

Use Firebug with FirePHP to analyze the SQL queries made by WordPress. Ideal for development and avoid performance issues.

Đóng góp

Ảnh màn hình

  • "wixiweb-firephp-queries" for Wordpress to view all SQL Queries in FirePHP

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload “wixiweb-firephp-queries” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Make sure SAVEQUERIES is defined in your wp-config.php. Add the following line: define('SAVEQUERIES',true);
  4. Install Firebug : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firebug/
  5. Install Firephp : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firephp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wixiweb FirePHP Queries” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 / 2015-05-16

  • Add support to PHP < 5.5.0
  • Use vendor folder to external content

1.0.0 / 2015-05-14

  • First version