Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wiki Menus

Mô tả

A wiki-style menu of links to any h1…h5 tags in the page content is generated.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wiki Menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp