Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

widget download

Mô tả

You allows to place a file at the disposal of the recorded users

Cài đặt

You install the plugin
widget appearance
add it to your sidebar

  • in “way” : the name of the directory where is the file
  • file : the name of file with its extention
  • text : the text who will appear in the link

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“widget download” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp