Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wGauge – Free Version

Mô tả

Collect the opinion and sentiment of your website visitors and analyse it in an easy to use dashboard designed to help you act upon the feedback you collect.

Premium

To use your own logo on the feedback collection form, you can purchase the premium version of wGauge through the plugin dashboard

Cài đặt

  1. Upload wGauge.zip through the WordPress admin dashboard
  2. Activate wGauge on the pages you would to like to collect user feedback from
  3. Navigate to the wGauge monitor on your WordPress admin dashboard

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload wGauge.zip through the WordPress admin dashboard
  2. Activate wGauge on the pages you would to like to collect user feedback from
  3. Navigate to the wGauge monitor on your WordPress admin dashboard
How do I customise the logo shown in the feedback form?

You can purchase the premium version of wGauge through to plugin dashboard, this will allow you to upload your own logo or remove it alltogether

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wGauge – Free Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • wGauge has launched