Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPEventPartners Demo Import

Mô tả

This addon work to demo import sample data for for WPEventParnters themes and plugin. A plugin for Conference Management – WPEventPartners.

Themes Compatible with WPEventPartners

Đánh giá

21 Tháng Tám, 2020
Smooth import of the demo theme. Just edit the demo content and you are ready to go.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPEventPartners Demo Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WPEventPartners Demo Import” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WPEventPartners Demo Import” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

= 1.0.4
Demo Import added for Corporate Event theme.

= 1.0.3
Demo Import data updated

= 1.0.2
Demo Import data fixed

= 1.0.1
New Demo Import files added

= 1.0.0
Intial Version Release for Demo Import