Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wenprise Better Emails

Mô tả

美化 WordPress 评论审核通知邮件,评论通知文章作者的邮件,增加回复评论时,发送邮件通知给评论作者的功能。

这个插件是干什么用的?

Wenprise Better Emails 插件使用了 HTML 邮件的方式,美化了 WordPress 的评论通知邮件。启用该插件后,邮箱里面收到的评论通知邮件界面如下。如果不符合你的审美,可以直接修改插件目录中 “templates” 目录中的模版文件和 CSS 样式文件定制。

如果在使用过程中发现了 Bug 或者有功能性的建议,欢迎在插件主页(https://www.wpzhiku.com/wenprise-better-emails/)下方的评论中提出。

Ảnh màn hình

  • 评论需要批准时,通知管理员的邮件。
  • 有人评论时,文章作者收到的邮件
  • 评论有回复时,通知评论者的邮件。

Cài đặt

  1. 上传插件到/wp-content/plugins/ 目录,或在 WordPress 安装插件界面搜索 “Wenprise Better Emails”,点击安装。
  2. 在插件管理菜单激活插件

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wenprise Better Emails” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • 使用严格比较模式

1.1

  • Bugfix
  • 添加订阅评论回复功能,支持取消订阅

1.0

  • 第一个版本,支持美化评论审核邮件,评论通知作者的邮件
  • 增加回复评论时,邮件通知评论作者的功能