Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WeiBo TuChuang

Mô tả

微博图床是将图片上传到微博中作为图床使用。

 • 上传到微博后自动获取图片链接并插入到文章中。

包含功能:

 • 微博授权。
 • 直接上传图片到微博。
 • 上传图片后获取图片链接。

官方演示/Demo:

微博图床插件官方演示 如果您有任何问题或建议也可以留言,谢谢支持。

Cài đặt

 1. Search ‘weibo tuchuang’ through the ‘Add new plugins’ page in WordPress
 2. 在 WordPress 的’添加新插件’ 页里搜索 ‘weibo tuchuang’
 3. Select ‘install plugin’, and select ‘active plugin’ after downloaded
 4. 选择 ‘安装插件’,然后再选择 ‘启用插件’
  Or
  或者
 5. Download and uncompress ‘weibo-tuchuang’ package to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 6. 下载并解压 ‘weibo-tuchuang’ 压缩包到 ‘/wp-content/plugins/’ 目录下
 7. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 8. 在 WordPress 的 ‘插件’ 菜单项里启用

Hỏi đáp

常见问题:

 1. 本插件不会获取您的微博账号密码,而是使用OAuth作为权限获取方式。
 2. 本插件不保证微博图片外链期限,外链期限以新浪微博为依据。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WeiBo TuChuang” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First release.
 • 第一版

1.1

 • Bug update
 • BUG更新

1.2

 • Bug update
 • 重新编写部分代码,更正无法获取链接问题