Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Web Vitals

Mô tả

Send Web Vitals to Google Analytics.

This plugin does not embed or include GA/GTAG/GTM on to your site, it uses existing integration to submit Google Analytics events collected through javascript Web Vitals script.

Integrates with:

  • GA (analytics.js)
  • GTAG
  • Google Tag Manager

By default method to send web vitals is picked automatically, if you do not recieve events in Analytics, select your analytics integration from the plugin options.

Web Vitals script can be either loaded from CDN or locally.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/sa-webvitals directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Web Vitals screen to configure the plugin
  4. Add Google Analytics Report to your GA Property – https://analytics.google.com/analytics/gallery/#posts/search/%3F_.tab%3DMy%26_.start%3D0%26_.viewId%3DdpAv7JWZQiKpz7TpABrcxg/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Web Vitals” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • First release

0.1.1

  • Changed plugin filename to web-vitals.php to reflect https://wordpress.org/plugins/web-vitals/.

0.1.2

  • Fixed CDN loading