Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

web service all in one

Mô tả

web service all in one
How Show course Section
[course] or
How Show About Section
[team] or

How Show About Section
[team] or

How Show feedback Section

[feedback] or

How Show learn Section

[learn] or

How Show slider Section

[slider] or

mamurjor

Arbitrary section

mamurjor Employee Info Plugin Feature

Ordered list:

1.slider
2.service
3.team
4.package
5.hosting
6.about [about] or

Unordered list:

web service all in one

<?php code(); // goes in backticks ?>

Cài đặt

web service all in one
e.g.

  1. Upload mamurjor_student_result.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How Show About Section

[about] or

How Show Course Section

[course] or

How Show Team Section

[team] or

How Show Package Section

[feedback] or

What about plugin?

Employee Inof entry and Salary Sheet

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“web service all in one” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

0.5

  • List versions from most recent at the top to oldest at the bottom.