Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

add-currency-pesetas

Mô tả

WordPress plugin that adds the \”Peseta\” (the Spanish currency before the Euro) as a currency to WooCommerce. Requires WooCommerce.

If you have any reason to add the Peseta as a currency in your WooCommerce, with this plugin you can do it easily.

Why add the peseta as currency in your WooCommerce?

You will not be able to charge in pesetas, since it is not a legal tender, but you can show how much the price of your products would have been in pesetas as a curiosity.

Hỏi đáp

Will my clients be able to pay in Pesetas?
No, the peseta is not a legal tender, you must collect in Euros, Dollars or any other currency.Will my clients be able to pay in Pesetas?
No, the peseta is not a legal tender, you must collect in Euros, Dollars or any other currency.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“add-currency-pesetas” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

*0.1
**Tested for WordPress 5.4.1
**Tested for WooCommerce 4.1.1