Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WC Checkout For Chinese

Mô tả

把结算页面的“账单地址”和“送货地址”的地址输入栏改变顺序,以更符合中国人使用;

为地址输入添加市/州/盟 级别区域的联动选择栏,以替代原有的文本输入栏;

Ảnh màn hình

  • 把结算页面的“账单地址”地址输入栏改变顺序,以更符合中国人使用;
  • 把“送货地址”的地址输入栏改变顺序,以更符合中国人使用;
  • 使用示例;
  • 收到订单页面的地址格式化;
  • 用户前台面板的地址页面;
  • 用户前台面板的编辑地址页面。

Cài đặt

安装

就像其它插件那样安装就行了!

Hỏi đáp

应该不会有什么使用上的困难的,因为很好用。
如果有的话,请移步至WC Checkout For Chinese 的主页获取帮助

Installation Instructions

安装

就像其它插件那样安装就行了!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WC Checkout For Chinese” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

初始发布;