Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

微博通同步新版

Mô tả

Sync your new blog to wbto platform automatically
自动把你的新文章同步到微博通,支持标题+内容截断+抓取图像+更新不同步.

Feedback

http://xiaohudie.net/wbto-plugin.html

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.jpg

Cài đặt

To install:

  1. 直接在后台安装插件→上传→选择wbto.zip即可

Hỏi đáp

No questions

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“微博通同步新版” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

*修正1.1的错误!

1.0

  • plugin created