Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VK Plugin Beta Tester

Mô tả

This plugin aids with beta testing WordPress plugins hosted on wordpress.org. After activation of this plugin, you can choose the plugins to show a beta notification at the setting page. Then, WordPress will notify you of new beta versions of selected plugins, not just new stable versions, and you’ll be able to upgrade to these beta versions with just one click within WordPress.
Make sure to make frequent backups while you beta test plugins, and make sure to report bugs. Thanks for helping test plugins!

Ảnh màn hình

  • Choose the plugins to show beta notifications.
  • You can check Beta version manually by clicking "Check for beta updates".

Cài đặt

  1. Upload to your plugins folder, usually wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin on the plugin screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“VK Plugin Beta Tester” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.9

Merely version change

0.2.8

Merely version change

0.2.7

Merely version change

0.2.6

Merely version change

0.2.5

Merely version change

0.2.4

[ bug fix ] Don’t display update notice

0.2.3

Merely version change

0.2.2

  • [ bug fix ] stable update fail bug fix.

0.2.1

  • Setting page CSS tuning

0.2

  • [ Add function ] manual update check
  • [ Add function ] Update target plugin setting

0.1

  • Initial upload